Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Trong thời gian tới, Đảng bộ NPC sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và cả hệ thống chính trị, kiểm tra nhận thức tư tưởng, kiểm tra năng lực lãnh đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, tiếp tục tập trung đi sâu kiểm tra các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, tài chính, kiểm tra phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên… Xây dựng các quy chế, chương trình, kế hoạch và biện pháp nhằm thực hiện sự giám sát thiết thực, có hiệu quả của cán bộ, công nhân viên chức lao động đối với Đảng.

tong-cong-ty-truyen-tai-dien-quoc-gia-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-cua-dang

Đảng bộ NPT được Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 22/01/2009 trên cơ sở Đảng bộ cơ quan và 7 đảng bộ cơ sở thành viên với trên 1.400 đảng viên, hoạt động phân bố trên khắp các vùng miền của cả nước.

Bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 5, khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ NPT đã xây dựng và triển  khai thực hiện các chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất của Tổng công ty, tập trung vào một số lĩnh vực: Quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, tài chính; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBCNV; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Qua kiểm tra, đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm từng cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua đó, cấp uỷ và tổ chức Đảng đã đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Hằng năm, Đảng uỷ NPT và các đảng uỷ trực thuộc đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị Trung ương về tổ chức cán bộ, về công tác tư tưởng, lý luận, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, các cấp uỷ Đảng đã vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trực tiếp hay gián tiếp. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ mà trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 5, khoá X trong hơn 3 năm qua cho thấy: Các cấp uỷ và tổ chức đảng đã kịp thời tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cán bộ, đảng viên để quán triệt và triển khai thực hiện. Từ đó, đã tạo ra được bước chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và ý thức chấp hành; nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ NPC sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và cả hệ thống chính trị, kiểm tra nhận thức tư tưởng, kiểm tra năng lực lãnh đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, tiếp tục tập trung đi sâu kiểm tra các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, tài chính, kiểm tra phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên… Xây dựng các quy chế, chương trình, kế hoạch và biện pháp nhằm thực hiện sự giám sát thiết thực, có hiệu quả của cán bộ, công nhân viên chức lao động đối với Đảng.

Đồng thời, cấp uỷ và UBKT các cấp cũng xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ hợp lý để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết định kỳ, sơ kết chuyên đề, kịp thời rút kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Đổi mới phương pháp, phong cách và lề lối làm việc của cán bộ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.