Tag: sản phẩm

Giá điện không cần tần suất điều chỉnh ngắn mà cần ổn định

Biểu giá điện hiện nay chưa đủ độ tin cậy, chưa áp dụng phương pháp phổ biến và hiện đại theo chi phí biên dài