Tag: sản lượng điện

EVN lên kế hoạch tăng giá điện bình quân 2016

Ngoài ra, mức giá bán điện bình quân của các tổng công ty điện lực mà EVN đặt ra sẽ là 1.651 đ/kWh. Như vậy,

Cả nước tiết kiệm 2,095 tỷ kWh sau 8 tháng

Cùng với đó EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện như: Đảm bảo thả rotor thành công tổ