Tag: phương án tính giá điện

Thêm một phương án tính giá điện mới

Vấn đề là ở chỗ áp dụng cách tính giá điện như thế nào ở các bậc để đáp ứng các chính sách của nhà