Tag: kinh tế

Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Khẩn trương tái cơ cấu EVN

Ngay cả đối với các nhà máy điện khác thuộc sở hữu nhà nước cũng nên tổ chức lại thành các tổng công ty phát

Vai trò của người dân ở đâu trong tính giá điện?

Ai định giá điện và vai trò của các bên Ở Việt Nam giá điện là lĩnh vực quan trọng được xác định với sự