Tag: kế hoạch

Giá điện rơi vào ‘tầm ngắm’ kiểm toán 2016

Vấn đề khác được Ủy ban Tài chính – Ngân sách lưu ý là trong năm 2015, tình hình giải ngân vốn ODA đang có