Tag: dự án nguồn

Cả nước tiết kiệm 2,095 tỷ kWh sau 8 tháng

Cùng với đó EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện như: Đảm bảo thả rotor thành công tổ