Tag: đầu tư

Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/9/2011 và Quyết định của Hội đồng thành viên EVN ngày 16/9/2011