Tag: đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Tại đại hội, 100% cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thủy điện