Tag: công ty điện

Đảm bảo cấp điện trong dịp nghỉ Tết

EVN SPC cũng chỉ đạo các công ty điện lực củng cố hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo liên lạc được thông suốt

EVN lên kế hoạch tăng giá điện bình quân 2016

Ngoài ra, mức giá bán điện bình quân của các tổng công ty điện lực mà EVN đặt ra sẽ là 1.651 đ/kWh. Như vậy,