Tag: cơ cấu nguồn điện

Lý luận dân dùng nhiều điện phải trả nhiều tiền của EVN

Nếu chiếu theo lời của ông Nguyễn Tiến Thỏa thì lẽ ra, trước đây khi nguồn tài nguyên làm nhiên liệu sản xuất điện như