Tag: biểu giá điện

Biểu giá điện giải quyết vấn đề gì?

Theo ông Thoả, căn cứ vào thực tế sử dụng điện đã điều tra, tính toán và căn cứ vào tỷ trọng số điện từng